Dodanie niestandardowych pól do produktu WooCoomerce

Zagadnienie dotyczy innego podejścia niż przy poprzednim wpisie. Poprzednio dla produktów prostych i produktów z wariantami wyliczana była cena za 1m2 na podstawie wymiarów produktu po czym wyświetlana na karcie produktu. Tym razem dodamy dodatkowe pola od strony zaplecza, tj. cenę (pole input) oraz jednostkę (pole wyboru select). Trudność polega na tym, że w zależności od tego czy produkt jest prosty czy z wariantami, ceny wyświetlane są w różnych miejscach w tabeli produktu, dlatego użyte zostaną zupełnie inne hooki.

Dodanie pól do produktu prostego – WooCommerce

Cena dla produktu prostego wyświetlana jest w zakładce “Ogólne” tabeli z danymi produktu. Tam właśnie dodane zostaną dwa pola woocommerce’owe. Aby nowe pola nie pokazywały się dla produktów z wariantami w zakładce “Ogólne” należy w bloku <div> (który jest rodzicem dla nowych pól) dodać klasy ‘show_if_simple‘ oraz ‘hide_if_variable‘.

function new_simple_product_fields( ) {
 global $product;
 
 echo '<div class="options_group show_if_simple hide_if_variable">';
 woocommerce_wp_text_input( array(
 'id' => '_cena_za_jednostke',
 'slug' => '_cena_za_jednostke',
 'label' => __('Cena za 1 jednostkę', 'woocommerce'),
 'type' => 'text',
 'required' => false,
 'style' => 'width: 50%'
 )
 );
 woocommerce_wp_select( array(
 'id' => '_jednostka',
 'slug' => '_jednostka',
 'label' => __('Jednostka', 'woocommerce'),
 'class' => 'short',
 'options' => array(
 '' => __('Wybierz jednostkę', 'woocommerce'), //puste 'value' oznacza że żadne pole jest niewybrane
 'm2' => __('m2', 'woocommerce'), 
 'szt' => __('szt', 'woocommerce')
 )
 )
 );
 echo '</div>';
}
add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 'new_simple_product_fields');

function save_new_simple_product_fields( $id, $post) {
 $woocomerce_text_field = $_POST['_cena_za_jednostke'];
 update_post_meta( $id, '_cena_za_jednostke', esc_attr( $woocomerce_text_field ));

 $woocommerce_select = $_POST['_jednostka'];
 update_post_meta( $id, '_jednostka', esc_attr( $woocommerce_select ) );
}
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'save_new_simple_product_fields', 10, 2 );fr($format) . ' beträgt '; ?></span>
 </span><?php echo woocommerce_price($price_qm) . '<br>'; ?></span>
 </div><?php
 }
 } else return;
 } 
}
add_action('woocommerce_before_add_to_cart_form', 'wyswietl_cene_za_metr_kwadratowy');
custom fields woocommerce
Dodanie pola ceny i jednostki do produktu prostego woocommerce

Dodanie pól do produktu z wariantami – WooCommerce

W przypadku produktu z wariantami pojawia się dodatkowa zakładka “Warianty” gdzie dodawane zostają warianty i właśnie tam pod miejscem gdzie wpisywana jest cena, dodamy nowe pola. Abyśmy mogli odwoływać się do naszych niestandardowych pól poprzez tabele danych wariantu – należy scalić je z obecną tabelą danych – przedstawia to funkcja set_variation_new_field( $variation_data, $product, $variation ) .

function new_variation_product_fields( $loop, $variation_data, $variation ) {
 
 echo '<div class="options_group form-row form-row-full">'; 
 woocommerce_wp_text_input( array(
 'id' => '_cena_variable[' . $loop .']',
 'slug' => '_cena_variable[' . $loop .']',
 'label' => __('Cena za 1 jednostkę', 'woocommerce'),
 'type' => 'text',
 'required' => false,
 'value' => get_post_meta( $variation->ID, '_cena_variable', true )
 )
 );
 woocommerce_wp_select( array(
 'id' => '_jednostka_variable[' . $loop .']',
 'slug' => '_jednostka_variable[' . $loop .']',
 'label' => __('Jednostka', 'woocommerce'),
 'type' => 'select',
 'options' => array(
 '' => __('Wybierz jednostkę', 'woocommerce'), 
 'm2' => 'm2',
 'szt' => 'szt'
 ),
 'value' => get_post_meta( $variation->ID, '_jednostka_variable', true )
 )
 );
 echo '</div>';
}
add_action( 'woocommerce_variation_options_pricing', 'new_variation_product_fields', 10, 3);


function save_new_variation_product_fields( $variation_id, $i ) {
 
 if( isset($_POST['_cena_variable'][$i]) ) {
 update_post_meta( $variation_id, '_cena_variable', $_POST['_cena_variable'][$i]);
 }
 if( isset($_POST['_jednostka_variable'][$i]) ) {
 update_post_meta( $variation_id, '_jednostka_variable', $_POST['_jednostka_variable'][$i]);
 } 
}
add_action('woocommerce_save_product_variation', 'save_new_variation_product_fields', 10, 2);


/* dodanie stworzonych pól do tabeli danych wariantu */
function set_variation_new_field( $variation_data, $product, $variation ) {
 return array_merge( $variation_data, array(
 'cena_variable' => $variation->get_meta('_cena_variable'),
 'jednostka_variable' => $variation->get_meta('_jednostka_variable')
 ) 
 );
}
add_filter( 'woocommerce_available_variation', 'set_variation_new_field', 10, 3 );
woocommerce products custom fields
Dodanie pola ceny i jednostki do produktu z wariantami woocommerce

Wyświetlenie niestandardowych pól na front-endzie w karcie produktu – WooCommerce.

Pozostało jedynie wyświetlić nowo powstałe pola – tylko jeśli cena została uzupełniona oraz jednostka została wybrana z listy.

function display_new_simple_product_fields() {
 global $product, $post;

 if ($product->is_type('simple')) { 

 $cena = get_post_meta( $post->ID, '_cena_za_jednostke', true );
 $jednostka = get_post_meta( $post->ID, '_jednostka', true );
 if( !empty($cena) && !empty($jednostka) ) {
 echo '<div> Cena za 1 ' . $jednostka . ' wynosi ' . woocommerce_price($cena) . '.</div>';
 }
 else return;
 }
 else if( $product->is_type('variable')) {

 $available_variations = $product->get_available_variations(); 
 foreach( $available_variations as $variation => $value ){ 
 $format = $value['attributes']['attribute_pa_format'];
 $cena = $value['jednostka_variable'];
 $jednostka = $value['cena_variable'];

 if( !empty($cena) && !empty($jednostka) ) {
 echo '<br>Cena za 1' . $cena .' '. strtoupper($format) . ' wynosi '. woocommerce_price($jednostka); 
 }
 else return;
 }
 echo '<br>';
 }
}
add_action('woocommerce_before_add_to_cart_form', 'display_new_simple_product_fields');